REGULAMIN

Regulamin Warsztatów DANCING fairPlayce POZNAŃ

Regulamin Warsztatów DANCING fairPlayce POZNAŃ

 1. Przed przystąpieniem do zaznaczenia wybranych kursów, uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami przyjęcia.
 2. Zapisy na Warsztaty Tańca odbywają się przez stronę www.dancingfairplayce.pl uczestnik sam wpisuje się na listę wybierając grupę, pedagoga i godzinę kursu zgodnie z instrukcją zawartą pod ww. adresem.
 3. O przyjęciu na wybrany kurs decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. Jeśli na wybranym kursie zabraknie miejsc, organizator proponuje uczestnictwo w innych zajęciach.
 4. Całkowity koszt uczestnictwa w Warsztatach, łącznie z kosztami przejazdu i noclegu ponosi uczestnik.
 5. Opłaty za wybrane kursy należy uiścić w całości w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezerwacji udziału w warsztacie/tach.
 6. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz numer rezerwacji.
 7. Rezygnacje:
  I. Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie na adres e-mail: kontakt@dancingpoznan.pl
  II. Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę organizator:
  1. Zwraca 100% opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła do dwóch tygodni od daty dokonania rezerwacji.
  2. Nie zwraca wpłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów w dniu 01.08.2024 i później.
  3. Nie zwraca wpłaty w przypadku nie zgłoszenia rezygnacji.
  III. Zwrotów kosztów, z tytułu rezygnacji, dokonujemy po zakończeniu warsztatów.
  IV. Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
 8. Zajęcia rozpoczynają się 17.08.2024 (sobota) od godz: 10:00.
 9. Zajęcia kończą się w dniu 23.08.2024 (piątek)  godz: 20:15.
 10. Uczestnicy Warsztatów otrzymają w Biurze Organizacyjnym identyfikator upoważniający do udziału w zajęciach.
 11. Uczestniki wyraża zgodę-zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U.z 2006 r.,nr.90, poz.631 z późn.zm) na nieodpłatne utrwalenie , wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych DFP.Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań uczestnika publikowanych na stronach internetowych, portalach społecznościowych jak również rozpowszechnianie poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu.
 12. W poszczególnych Warsztatach mogą brać udział wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz posiadają identyfikator DANCING fairPlayce POZNAŃ.Osoby te ,muszą być również zapisane na liście.
 13. Wskazane jest indywidualne ubezpieczenie uczestników.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.
 15. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.
 16. Wszystkich uczestników Warsztatów Tańca Wsółczesnego DANCING  fairPlayce POZNAŃ odbywających się w dniach 17.08-23.08.2024 obowiązuje ogólny regulamin Parku rekreacyjno-sportowego fairPlayce zamieszczony poniżej.
       

Regulamin Parku rekreacyjno-sportowego fairPlayce z dnia 16.03.2015 r.

 1. DEFINICJE:
  Użyte w niniejszym Regulaminie definicje należy rozumieć jako:
  1. Opaska – uprawnia do korzystania ze Strefy sportowej Obiektu
  2. Klient – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług PRS;
  3. PRS albo Obiekt - Park rekreacyjno-sportowy fairPlayce, w którego skład wchodzą:
   1. korty do sportów rakietowych;
   2. sale do ćwiczeń;
   3. siłownia;
   4. barek/restauracja;
   5. hotel;
   6. gabinet relaksacyjny i gabinet masażu.
  4. Regulamin - w znaczeniu niniejszego tekstu regulaminu;
  5. Strefa sportowa - sale do ćwiczeń, siłownia;
  6. Strony – łącznie Klient i PRS;
  7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystającą z usług PRS;
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki Stron w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Park rekreacyjno-sportowy fairPlayce.
  2. PRS mieści się w Poznaniu (61-607) przy ul. Bożydara 10. Podmiotem prowadzącym PRS jest spółka RJBM sp.zo. o. z siedzibą w Poznaniu (61-607) z siedzibą przy ul. Bożydara 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000780177, REGON: 382599239, NIP: 9721298827.
  3. PRS świadczy usługi w zakresie usług sportowo – rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem, fitnessu,tańca, sportów rakietowych, usługi gastronomiczne i hotelarskie.
  4. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane i wykorzystywane przez PRS w celach związanych z realizacją zawieranych przez PRS umów oraz świadczeniem usług. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w powyżej wskazanych celach.
  5. PRS będzie przechowywać dane Klientów w swojej siedzibie w formie papierowej, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych, również w formie elektronicznej w bazie danych zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.
  6. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PRS:
  1. Użytkownikiem PRS może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Niepełnoletni mogą korzystać z usług PRS za pisemną zgodą i na odpowiedzialność swoich przedstawicieli ustawowych.
  2. Przedstawiciele ustawowi osób niepełnoletnich mogą przebywać na terenie kortów (podczas zajęć) po uprzednim poinformowaniu prowadzącego dane zajęcia.
  3. Z oferty rekreacyjno-sportowej w PRS mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwskazań zdrowotnych.
  4. Użytkownicy korzystający z oferty rekreacyjno-sportowej w PRS ćwiczą na własną odpowiedzialność. PRS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i zdarzenia wywołujące szkodę będące następstwem korzystania przez Użytkownika ze strefy sportowej, w szczególności spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze znajdujących się w Obiekcie sprzętów i nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terenie Obiektu przepisów i zaleceń/poleceń Instruktorów/Trenerów.
  5. Klient zostanie obciążony za uszkodzenia sprzętu, mebli, elementów wystroju, itp. powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania. Podstawą zapłaty należności za uszkodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez firmę zatrudnioną przez PRS do naprawienia szkody, bądź faktura VAT wystawiona przez PRS za zniszczony sprzęt nienadający się do naprawy.
  6. PRS nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Obiektu, a pond to nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu bez nadzoru.
  7. Rzeczy pozostawione na terenie PRS przez Użytkowników przechowywane są na terenie Obiektu przez okres 1 (jednego) miesiąca. Po upływie tego terminu, PRS może rozporządzać pozostawioną rzeczą w sposób dowolny.
  8. Monitorowany parking przeznaczony jest dla Użytkowników korzystających z oferty Obiektu. PRS nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych na parkingu pojazdów
 4. GODZINY OTWARCIA:
  1. Część rekreacyjno-sportowa obiektu jest czynna od godziny 7:00 – 23:00.
  2. Obiekt jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych, Wielkanoc oraz inne święta ustawowo wolne od pracy, chyba że kierownictwo Obiektu postanowi inaczej.
  3. Sezon zimowy trwa od 1 października do 30 kwietnia, a sezon letni od 1 maja do 30 września.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:
  1. Każdy Użytkownik powinien zgłosić się do Recepcji po wejściu i przed opuszczeniem Strefy sportowej w celu pobrania/zdania opaski do szatni.
  2. Opaska do szatni jest wydawana po okazaniu dowodu tożsamości lub karty członkowskiej.
  3. Opaska jest jednocześnie kluczem do szafki w szatni.
  4. Zaleca się każdorazowo sprawdzenie czy szafka została prawidłowo zamknięta. PRS nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach jak i poza nimi.
  5. Opłata za zgubienie opaski lub karty członkowskiej wynosi 30 zł.
  6. Zaleca się aby przed rozpoczęciem aktywności fizycznej każdy uczestnik zajęć sportowych odbył co najmniej 10 minutową rozgrzewkę w celu uniknięcia kontuzji.
  7. Użytkownicy przebywający na terenie PRS zobowiązani są przestrzegać obowiązujące na terenie ośrodka przepisy BHP i p.poż. oraz poszanowania mienia PRS i innych uczestników zajęć.
  8. Na terenie PRS zabrania się palenia tytoniu, przebywania osób będących pod wpływem alkoholu, wnoszenia i spożywania środków odurzających (narkotyków i innych środków odurzających) oraz wchodzenia do stref wyłączonych z ogólnego użytku. Spożywanie alkoholu zakupionego na terenie Obiektu jest dozwolone wyłącznie w strefie restauracyjno-hotelowej.
  9. Zabrania się przebywania na salach ćwiczeń oraz kortach bez wiedzy i zgody Pracowników Recepcji oraz Instruktorów. Za szkody powstałe na skutek nie stosowania się do poleceń odpowiedzialność ponosi Klient.
  10. Zabrania się korzystania ze sprzętu sportowego bez zgody Instruktorów oraz bez wcześniejszego przeszkolenia przez Instruktorów/Trenerów co do ich prawidłowego zastosowania. Tym samym za nieodpowiednie korzystanie ze sprzętu i przypadkowe kontuzje będące przyczyną nie zachowania procedur odpowiada Użytkownik.
  11. Ze względów higienicznych zabrania się wnoszenia do Stref sportowych jedzenia, ciepłych napojów oraz napojów kolorowych.
  12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Obiektu.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Każdy Klient jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ma prawo, w każdym czasie otrzymać do wglądu w Recepcji jego aktualną wersję. Kopia niniejszego Regulaminu jest również wywieszona w holu głównym PRS.
  2. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszeni z Obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie ze Strefy sportowej.
  3. PRS może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin. Zmiana godzin otwarcia oraz zakresu świadczonych usług nie stanowi zmiany Regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.
  4. Informacje o zmianach pojawią się na stronie internetowej PRS.
  5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2015 r.

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl