WIEDŹ-MY DFP (KREACJA) EWA-RÓŻA-MIESZKO

Warsztat tańca

WIEDŹ-MY DFP (KREACJA) EWA-RÓŻA-MIESZKO

Wiedź-MY (KREACJA) Zajęcia prowadzone przed 5 dni, od 18 - 22.08. Osoby prowadzące: Ewa Wycichowska ( Ruch ), Róża Różańska ( Głos ) i Mieszko Łowżył ( Perkusja ) . Będzie to przygotowanie Tanecznego Sabatu DfP, który odbędzie się w czwartek 22.08 wieczorem dla uczczenia 31ej edycji warsztatów Ewy Wycichowskiej i 8ej edycji Dancing fairPlayce Poznań. Zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych uczestników, pedagogów oraz wolontariuszy . Zajęcia bezpłatne . Materiał z kreacji będzie wykorzystany na otwarcie MALAT FESTIVAL 2024 +++ These classes will be conducted for 5 days, from August 18 - 22. Instructors: Ewas, Róża and Mieszko. It will be a preparation of DfP Dance Sabbath, which will take place on Thursday, August 22 in the evening to celebrate the 31st edition of Ewa Wycichowska's workshops and the 8th edition of Dancing fairPlayce Poznań. Classes open to anyone interested, workshop cost PLN 50.

Terminy

  • 2024-08-18 19:00. Czas trwania: 75 min.
  • 2024-08-19 19:00. Czas trwania: 75 min.
  • 2024-08-20 19:00. Czas trwania: 75 min.
  • 2024-08-21 19:00. Czas trwania: 75 min.
  • 2024-08-22 19:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 20

Prowadzący

Ewa Wycichowska

Ewa Wycichowska

Tancerka, choreograf, pedagog, nauczyciel akademicki, profesor sztuk muzycznych, kierownik Zakładu Tańca UMFC w Warszawie, profesor zwyczajny AWF w Poznaniu. Absolwentka OSB w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Warszawie, L’Academie Internationale de la Danse w Paryżu i Studiów Menadżerów Kultury UAM w Poznaniu. Odbyła staż choreograficzny w Nederlands Danse Theater w Hadze oraz w London Contemporary Dance School w Londynie. Wieloletnia primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi. W 1980 roku debiutowała jako choreograf utworem Głos kobiecy w Teatrze Wielkim w Łodzi. Jest autorką ponad 70 spektakli zrealizowanych w Polsce, Europie i USA, które były prezentowane publiczności na pięciu kontynentach. W latach 1988-2016 dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego. Od 1994 roku była inicjatorem i dyrektorem artystyczny Dancing Poznań (Międzynarodowych Warsztatów i Biennale Tańca Współczesnego oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca). Stworzyła Atelier Polskiego Teatru Tańca. Jest dyrektorem artystycznym Dancing fairPlayce Poznań, jurorem polskich i międzynarodowych konkursów tańca, ekspertem ministerialnym. Jedna z nielicznych polskich tancerek odnoszących sukcesy zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym. Tańczyła główne partie m.in. w Romeo i Julii (chor. Borkowski), Giselle (chor. Coralli/Perrot), Coppelii (chor. Kujawa), Córce źle strzeżonej (chor. Papliński), Zielonym stole (chor. Jooss), Gajane (chor. Ejfman), Medei (chor. Kujawa), Ognistym ptaku (chor. Drzewiecki), Królewnie Śnieżce (chor. Borkowski), Śnie nocy letniej i Wolfgangu Amadeuszu (chor. Veredon), Carmen (chor. Makarowski) oraz Faust goes rock i Skrzypku Opętanym we własnej choreografii. Współpracowała jako choreograf z wybitnymi reżyserami teatralnymi, operowymi i filmowymi, m.in. z Jerzym Jarockim, Erwinem Axerem, Maciejem Prusem, Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Jerzym Kawalerowiczem, Adamem Hanuszkiewiczem, Krystyną Jandą, Krzysztofem Zaleskim i Eugeniuszem Korinem. W latach 1981- 1984 wykładowca Wydziału Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi; 1985 – 1988 wykładowca tańca modern w Państwowej Szkole Baletowej w Łodzi; od 1999 wykładowca Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Warszawie, specjalność pedagogika baletu, od 2002 profesor nadzwyczajny, a od 2009 kierownik Zakładu Tańca, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; 2006 - 2010 profesor Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach; od 2007 profesor gościnny Akademii Muzycznej w Łodzi; od 2015 - profesor zwyczajny AWF w Poznaniu; Promotor wielu doktoratów, opiekun naukowy kilku doktorów habilitowanych, promotor doktoratu honoris causa prof. Roderyka Lange. Wielokrotnie nagradzana: m.in. Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, Nagrodą ZAiKS za wybitną twórczość choreograficzną, Nagrodą Sekcji Krytyków Teatralnych ITI - UNESCO za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą, Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wybitnych osobowości działających w sferze kultury, Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania, Złotym Medalem Hipolita Cegielskiego Verba Docent – Exempla Trahunt. Bohaterka książki „Istnienie grać. Portret Ewy Wycichowskiej”, autorstwa Jagody Ignaczak. +++ Dancer, choreographer, teacher, academic teacher, professor of musical arts, head of the Dance Department of the FCUM in Warsaw, professor of the University of Physical Education in Poznań. A graduate of OSB in Poznań, the Academy of Music in Warsaw, L'Academie Internationale de la Danse in Paris and the Cultural Managers' Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. She completed a choreographic internship at the Nederlands Danse Theater in The Hague and at the London Contemporary Dance School in London. A long-time prima ballerina of Teatr Wielki in Łódź. In 1980, she made her debut as a choreographer with the work Głos Kobiet at Teatr Wielki in Łódź. She is the author of over 70 performances performed in Poland, Europe and the USA, which were presented to audiences on five continents. In the years 1988-2016, general and artistic director of the Polish Dance Theater - Poznań Ballet. Since 1994, she was the initiator and artistic director of Dancing Poznań (International Contemporary Dance Workshops and Biennial and International Dance Theater Festival). She created the Polish Dance Theater Atelier. She is the artistic director of Dancing fairPlayce Poznań, a juror of Polish and international dance competitions, and a ministerial expert. She is one of the few Polish dancers who are successful in both classical and contemporary repertoire. She danced the main parts, including: in Romeo and Juliet (chor. Borkowski), Giselle (chor. Coralli/Perrot), Coppelia (chor. Kujawa), The Badly Guarded Daughter (chor. Papliński), The Green Table (chor. Jooss), Gajane (chor. Ejfman), Medea (chor. Kujawa), The Firebird (chor. Drzewiecki), Snow White (chor. Borkowski), A Midsummer Night's Dream and Wolfgang Amadeus (chor. Veredon), Carmen (chor. Makarowski) and Faust goes rock and Fiddler Possessed in her own choreography. She has collaborated as a choreographer with outstanding theater, opera and film directors, including: with Jerzy Jarocki, Erwin Axer, Maciej Prus, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Jerzy Kawalerowicz, Adam Hanuszkiewicz, Krystyna Janda, Krzysztof Zaleski and Eugeniusz Korin. In the years 1981-1984, lecturer at the Department of Rhythmics of the Academy of Music in Łódź; 1985 – 1988 lecturer of modern dance at the State Ballet School in Łódź; since 1999, lecturer at the Faculty of Music Education of the Academy of Music in Warsaw, specialising in ballet pedagogy, since 2002, associate professor, and since 2009, head of the Dance Department, Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw; 2006 - 2010 professor at the Higher School of Arts and Sciences in Kielce; since 2007, guest professor at the Academy of Music in Łódź; since 2015 - full professor at the University of Physical Education in Poznań; Supervisor of many doctorates, scientific supervisor of several habilitated doctors, supervisor of an honorary doctorate awarded by prof. Roderick Lange. Awarded multiple times, including: Silver and Gold Medal for Merit to Culture - Gloria Artis, ZAiKS Award for outstanding choreographic work, Award of the Theater Critics Section of ITI - UNESCO for popularising Polish theater culture abroad, Special Award of the Minister of Culture and National Heritage in recognition of contributions to Polish culture, Award of the Minister of Culture and National Heritage for outstanding personalities active in the sphere of culture, the Artistic Award of the City of Poznań, the Hipolit Cegielski Verba Docent - Exempla Trahunt Gold Medal. The heroine of the book "Existence to play. Portrait of Ewa Wycichowska” by Jagoda Ignaczak.

Miejsce warsztatów

  • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
    61-607 Poznań
    ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl