WAACKING

Warsztat tańca
WAACKING

WAACKING

Waacking jest stylem tanecznym, który powstał w latach 70. w Los Angeles w klubach gejowskich ery disco. Nazwa "waacking" odnosi się do techniki ruchów rąk, która nadaje wyrazistą i dynamiczną formę tańcowi. Podstawowymi elementami waackingu są szybkie i płynne ruchy rąk, izolacje, footwork, koordynacja i muzykalność polegająca na odwzorowaniu dźwięków. Waacking to również styl wyrazowy, który zachęca tancerzy do eksploracji i wyrażania swojej osobowości poprzez taniec. Współcześnie cieszy się popularnością na całym świecie, a jego unikalny styl i energia nadal przyciągają wielu pasjonatów tańca. +++ Waacking is a dance style that originated in the disco-era gay clubs in Los Angeles in the 1970s. The name "waacking" refers to the technique of hand movements, which gives an expressive and dynamic form to the dance. The basic elements of waacking are fast and smooth hand movements, isolation, footwork, coordination and musicality consisting in the reproduction of sounds. Waacking is also an expressive style that encourages dancers to explore and express their personality through dance. Nowadays, it is popular all over the world, and its unique style and energy still attract many dance enthusiasts. Video: https://www.youtube.com/watch?v=05ZUVk3_bO0&list=PLp968jhVcrChbdxBPMAzpHs4p0VDafwQD&index=2 https://www.youtube.com/watch?v=LzZ1vb4yRjI&list=PLp968jhVcrChbdxBPMAzpHs4p0VDafwQD&index=4

Terminy

 • 2024-08-17 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 19:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 19:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 17

Prowadzący

Milena Chwiłka

Milena Chwiłka

Tańczyć zaczynała w podstawówce jako samouk, tworząc układy do soundtracków ze Step Up. Od 2009 do 2012 roku występowała na turniejach IDO w tańcu nowoczesnym/hip-hop. Kontynuowała naukę streetu na regularnych lekcjach Ewy Bielak, zaczęła 5-cio letnią przygodę z choreografią new age, szkoliła się pod okiem Marcina Rębilasa, Łukasza Ludwiczaka i Grzegorza Kuciaka, za których sprawą w 2015 r. znalazła się w West Point Crew. Równolegle był to czas poznawania rozmaitych stylów takich jak popping, house, locking, waacking i dalszego rozwoju w hip-hopie i freestyle'u. W 2017 roku przyjęła pod swoje skrzydła formację Shakuhachi Crew. Wejście w rolę nauczyciela okazało się jedną z najlepszych decyzji, która przyniosła jej wiele satysfakcji i obustronnego rozwoju. Występowała solowo i grupowo na rozmaitych scenach od kameralnych zawodów, przez turnieje na deskach teatru, aż do telewizyjnego studia nagraniowego. Na swoim koncie ma także udział w reklamach dla Lidla, czy Collegium Da Vinci. Prowadzi zajęcia regularne i warsztaty. Waacking nauczył jej miłości do innych, tolerancji i przewartościował patrzenie na taniec. Najwięcej radości i satysfakcji daje jej występowanie, podróżowanie i obserwowanie rozwoju społeczności waackingowej, którą wspiera organizacją cyklicznych wydarzeń Do That Waack. W trenowaniu waackingu największy nacisk stawia na 3 elementy ciała: ucho, mózg i serce, czyli na koneksję pomiędzy tym co słyszy w muzyce, tym co czuje i tym, co pokazuje jej ciało. Jako nauczyciel wiele uwagi i troski poświęca swoim uczniom także prywatnie. Regularnie uczy w Łodzi, Szczecinie i Warszawie, w Poznaniu prowadzi grupę zamkniętą. Jej osiągnięcia to m.in. 2 msc Waacking open 1vs1 Słowacja 2024, 1 msc Waacking 1vs1 (międzynarodowe zawody online) 2021, 1 msc waacking open 1vs1 Warszawa 2022, 2 msc Contestporary - All styles 3vs3 - Poznań 2022. Prywatnie jest marketerką ze specjalizacją social media manager i nie znosi pomidorów. Interesuje się psychologią w sporcie. Jest mistrzynią gry w Mafię, wielbicielką planszówek i podróży. Instagram: https://www.instagram.com/milena_chwilka/?hl=en WWW: https://milenachwilka.com/ Do That Waack: https://www.instagram.com/dothatw_ack?igsh=MTUxdXY2bDZrdmY5Ng== Video: https://www.youtube.com/watch?v=svSsbgnRP0Q&list=PLp968jhVcrChbdxBPMAzpHs4p0VDafwQD&index=9 +++ She started dancing in primary school as a self-taught dancer, creating choreos to Step Up soundtracks. From 2009 to 2012, she performed at IDO tournaments in modern dance/hip-hop. She continued learning street dance during regular lessons with Ewa Bielak, began a 5-year adventure with new age choreography, and trained with Marcin Rębilas, Łukasz Ludwiczak and Grzegorz Kuciak, thanks to whom she joined the West Point Crew in 2015. At the same time, it was a time of learning various styles such as popping, house, locking, waacking and further development in hip-hop and freestyle. In 2017, she took the Shakuhachi Crew under her wing. Taking on the role of a teacher turned out to be one of the best decisions that brought her a lot of satisfaction and mutual development. She has performed solo and in groups on various stages, from small competitions, through theater tournaments, to the television recording studio. She has also participated in advertisements for Lidl and Collegium Da Vinci. She conducts regular classes and workshops. Waacking taught her love for others, tolerance and re-evaluated the way she looks at dancing. Her greatest joy and satisfaction comes from performing, traveling and observing the development of the Waack community, which she supports by organizing cyclical Do That Waack events. When training waacking, she puts the greatest emphasis on three elements of the body: the ear, the brain and the heart, i.e. on the connection between what she hears in the music, what she feels and what her body shows. As a teacher, she also devotes a lot of attention and care to her students privately. On a regular basis she teaches in Łódź, Szczecin and Warsaw, and runs a closed group in Poznań. Her achievements include: 2nd place Waacking open 1vs1 Slovakia 2024, 1st place Waacking 1vs1 (international online competition) 2021, 1st place waacking open 1vs1 Warsaw 2022, 2nd place Contestporary - All styles 3vs3 - Poznań 2022. Privately, she is a marketer specializing in social media and hates tomatoes. She is interested in sports psychology. She is a master of a game Mafia and a fan of board games and traveling. Instagram: https://www.instagram.com/milena_chwilka/?hl=en WWW: https://milenachwilka.com/ Do That Waack: https://www.instagram.com/dothatw_ack?igsh=MTUxdXY2bDZrdmY5Ng== Video: https://www.youtube.com/watch?v=svSsbgnRP0Q&list=PLp968jhVcrChbdxBPMAzpHs4p0VDafwQD&index=9

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl