TRENING KREATYWNOŚCI W RUCHU I TAŃCU DLA DOROSŁYCH

Warsztat tańca
TRENING KREATYWNOŚCI W RUCHU I TAŃCU DLA DOROSŁYCH

TRENING KREATYWNOŚCI W RUCHU I TAŃCU DLA DOROSŁYCH

Trening kreatywności w ruchu i tańcu to zajęcia, na których doświadczysz różnorodnych inspiracji stymulujących wyłamywanie się ze schematów myślowych. Zadania twórcze i działania z wybranymi materiałami wizualnymi rozwijają świadomość ciała, zdolności ruchowe i wyobraźnię przestrzenną. Przewodnikami naszych fantastycznych i surrealistycznych podróży będą wybrane założenia teorii ruchu Rudolfa Labana – jednego z geniuszy XX wieku; ekscentrycznego artysty, innowatora, modernisty. Wypróbujemy zmiennokształtność, zakrzywianie przestrzeni i czasu. Poszukując nowych ścieżek indywidualnej ekspresji w ruchu, pochwycimy ulotny moment materializującej się zmiany. To "zabawa", która całkiem łatwo przenika do działania w realnym życiu i może je nawet poważnie zmienić. Zajęcia odpowiednie dla wszystkich posiadających ciało i wyobraźnię. +++ Training of creativity in movement and dance is a class in which you will experience various inspirations that stimulate breaking away from thought patterns. Creative tasks and activities with selected visual materials develop body awareness, motor skills and spatial imagination. Our fantastic and surreal journeys will be guided by selected assumptions of the movement theory of Rudolf Laban - one of the geniuses of the 20th century; an eccentric artist, innovator, modernist. We will try shapeshifting, bending space and time. By searching new paths of individual expression in movement, we will capture the fleeting moment of materialising change. It's "fun" that quite easily translates into real life activities and can even seriously change them. The class is suitable for everyone with a body and imagination.

Terminy

 • 2024-08-17 11:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 11:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 11:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 11:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 11:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 11:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 11:30. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 14

Prowadzący

Paulina Wycichowska

Paulina Wycichowska

Choreograf, wykładowca akademicki, pedagog tańca i tancerka, arteterapeutka, trenerka Pilates core, twórczyni autorskiej metody budowania świadomości ciała i ruchu I mind the step. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu i London Contemporary Dance School (University of Kent), gdzie studiowała taniec współczesny w wymiarze wykonawczym, pedagogicznym i choreograficznym. Uprzednio związana zawodowo przez 17 lat z Polskim Teatrem Tańca jako solistka i choreograf, obecnie jest artystką niezależną. Choreograf od ponad 20 lat, swoje prace realizowała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wykładowca na kierunku taniec w kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, kierunku somatyka w tańcu Akademii Muzycznej w Łodzi i Podyplomowego studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest pedagogiem tańca współczesnego, technik modern i choreologii. Prowadzi również autorskie zajęcia z tańca kreatywnego opartego na teorii ruchu Rudolfa Labana. Jest także trenerem grupowym i personalnym metody Pilates Core, koncentrującej się na stabilizacji głębokiej kręgosłupa. Współpracuje z wieloma ośrodkami w Polsce realizując warsztaty tańca współczesnego, terapii ciała i choreologii na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadziła również gościnne masterclasses z tańca współczesnego i technik modern poza granicami Polski, m. in w Izraelu, Norwegii, Islandii, Niemczech, Portugalii, Rosji i na Łotwie. W 2013 roku była kierownikiem artystycznym Projektu „5 zmysłów e.MOTION” obejmującego wydarzenia i warsztaty taneczno-teatralno-ruchowe dla osób z różnymi grupami niepełnosprawności oraz organizatorką multidyscyplinarnych konferencji: „Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym” (Collegium Da Vinci w Poznaniu) oraz I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dance Connections” poświęconej tematyce tańca w obszarze nauk o zdrowiu (AWF Poznań). Jest także aktywnym członkiem Polskiego Forum Choreologicznego. Została laureatką Nagrody Miasta Poznania dla Młodych Twórców za spektakl "Stop non stop" (2001), stypendystka British Council (1996), danceWEB na festiwalu ImPulsTanz w Wiedniu (1998), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2006 roku wzięła udział w międzynarodowym projekcie Pointe to Point zorganizowanym przez ASEF Asia – Europe Foundation, podczas którego współpracowała z artystą międzynarodowej sławy, Benem Cabrera. W 2011 roku otrzymała prestiżowe stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, a w roku 2013 została wyróżniona stypendium adresowanym do wybitnych twórców w różnych dziedzinach sztuki. Hobbystycznie tańczy tango argentyńskie, próbuje sił we wspinaczce skałkowej, czasem trenuje strzelanie z łuku tradycyjnego. Uwielbia czarną kawę, ciemną czekoladę, shishę i koty. Facebook: https://www.facebook.com/paulina.wycichowska Instagram: https://www.instagram.com/paulina.wycichowska?igsh=MW9xaGNsZGY0dXRjZQ%3D%3D Fot. Adam Ciereszko +++ Choreographer, university lecturer, dance teacher and dancer, art therapist, Pilates core trainer, creator of the original method of building body and movement awareness I mind the step. A graduate of Olga Sławska-Lipczyńska General Ballet School in Poznań and the London Contemporary Dance School (University of Kent), where she studied contemporary dance in its performance, pedagogical and choreographic dimensions. Previously professionally associated with the Polish Dance Theater for 17 years as a soloist and choreographer, she is currently an independent artist. A choreographer for over 20 years, she has carried out her work in Poland, Great Britain and Germany. Lecturer in the field of dance in physical culture at Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education in Poznań, dance somatics at the Academy of Music in Łódź and postgraduate studies in Art Therapy at the Medical University of Poznań. She is a teacher of contemporary dance, modern technique and choreography. She also conducts her own creative dance classes based on Rudolf Laban's movement theory. She is a group and personal trainer of the Pilates Core method, focusing on deep spine stabilization. She cooperates with many centres in Poland, conducting contemporary dance, body therapy and choreology workshops at all levels of advancement. She also conducted guest masterclasses in contemporary dance and modern techniques outside Poland, including in Israel, Norway, Iceland, Germany, Portugal, Russia and Latvia. In 2013, she was the artistic director of the "5 senses e.MOTION" project, which included dance, theater and movement events and workshops for people with various disability groups, and the organiser of multidisciplinary conferences: "Man in the physical and metaphysical world" (Collegium Da Vinci in Poznań) and 1st International Scientific Conference "Dance Connections" devoted to dance in the field of health sciences (AWF Poznań). She is also an active member of the Polish Choreological Forum. She was the winner of the Poznań City Award for Young Creators for the play "Stop non stop" (2001), a scholarship holder of the British Council (1996), danceWEB at the ImPulsTanz festival in Vienna (1998), the Ministry of Culture and National Heritage and the Marshal of the Greater Poland Voivodeship. In 2006, she took part in the international Pointe to Point project organised by ASEF Asia – Europe Foundation, during which she collaborated with an internationally renowned artist, Ben Cabrera. In 2011, she received the prestigious Young Poland scholarship from the Minister of Culture and National Heritage, and in 2013 she was awarded a scholarship addressed to outstanding artists in various fields of art. As a hobby, she dances Argentine tango, tries rock climbing, and sometimes practices traditional archery. She loves black coffee, dark chocolate, shisha and cats. Facebook: https://www.facebook.com/paulina.wycichowska Instagram: https://www.instagram.com/paulina.wycichowska?igsh=MW9xaGNsZGY0dXRjZQ%3D%3D Photo: Adam Ciereszko

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl