SPANISH FASHION DANCE LAB

Warsztat tańca
SPANISH FASHION DANCE LAB

SPANISH FASHION DANCE LAB

Zajęcia złożone z trzech etapów: poznanie i praktyka hiszpańskich technik tańca, improwizacje z akcesoriami (częściami codziennego ubioru, dodatkami), stworzenie wspólnej kompozycji Fashion Show. Przewodnim motywem muzycznym Fashion Show będzie soundtrack filmu “Maska Zorro” - kompozytora J. Hornera. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi elementami ruchu i tańca z wykorzystaniem dodatków charakterystycznych dla tańca hiszpańskiego, aby następnie wykorzystać je do improwizacji i akcji z wykorzystaniem codziennych / zwykłych strojów. W związku z tym prosimy o przygotowanie, oprócz podstawowego stroju do ćwiczeń, elementów codziennej garderoby: marynarki / kurtki / bluzy (ważne żeby była bez kaptura, dość luźna i rozpinana), kapelusz lub czapka z daszkiem (ważne aby miały jakiś sztywny element - daszek, rondo), parasol / parasolka (najlepiej duży parasol na “kiju”), torba na ramię - typowa np. płócienna, mile widziana szeroka spódnica + dobry humor + nieograniczona inwencja. Podstawowy strój do ćwiczeń to: wygodne bluzka / body + spodnie oraz buty stabilne, zginające się w podbiciu, włosy związane gumką. Fot. Pagal Creative +++ The class will consist of three stages: learning and practicing Spanish dance techniques, improvisation with accessories (parts of everyday clothing, accessories), and creating a joint Fashion Show composition. The main musical theme of the Fashion Show will be the soundtrack of the film "The Mask of Zorro" - composed by J. Horner. During the classes, the participants will learn the basic elements of movement and dance using accessories typical of Spanish dance, and then use them for improvisation and action using everyday / ordinary costumes. Therefore, in addition to the basic training outfit, please prepare some items of everyday clothing: a jacket / a sweatshirt (it is important that it is without a hood, quite loose and unbuttoned), a hat or a baseball cap (it is important that it has some rigid element - a cap visor, a brim), an umbrella / a parasol (preferably a large umbrella on a "stick"), a shoulder bag - typical, e.g. a fabric bag, a wide skirt will be most welcome + good humor + unlimited creativity. Basic training outfit includes: a comfortable blouse / bodysuit + pants and stable shoes that bend at the instep, hair tied with an elastic band. Photo: Pagal Creative

Terminy

 • 2024-08-17 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 13:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 17

Prowadzący

Małgorzata Matuszewska

Małgorzata Matuszewska

Tancerka, kastaniecistka, choreografka, instruktorka tańca, autorka artykułów i programów poświęconych technikom tańca hiszpańskiego, stypendystka Ministra KiDN, założycielka Teatru Tańca NTF oraz Fundacji Tradycji i Transformacji Sztuki. Posiada dyplom zawodowego tancerza Związku Artystów Scen Polskich ZASP. Od 1990 roku zajmuje się tańcem hiszpańskim (była jedną z pionierek tańca flamenco w Polsce), teorią i historią tańca oraz edukacją (odbyła szkolenia m.in. w zakresie metodologii nauczania tańca flamenco i dwuletni kurs instruktorski tańca jazzowego). Chętnie eksperymentuje, nawiązuje współpracę z artystami tańca i muzyki różnych technik i styli - od klasyki po formy współczesne. Uczęszczała na liczne kursy i lekcje indywidualne prowadzone przez wybitnych tancerzy flamenco i tańca hiszpańskiego z kastanietami m.in. Eva La Yerbabuena, Matilde Coral, Gala Vivancos, Antonio Najarro. W ramach wielu kursów zapoznawała się z podstawami tańców dawnych i folklorystycznych Hiszpanii - u takich specjalistów jak Ana Yepes, María José Mayordomo, Manuel Segovia, oraz technik tanecznych i aktorskich różnego typu (m.in. Improwizacji i Kompozycji Tańca u Ewy Wycichowskiej, technik teatralnych Crocot2 Tadeusza Kantora m.in. u Andrzeja Wełmińskiego i Marie Vayssiere, współczesnego japońskiego tańca butoh m.in. u Ko Murobushi’ego, Labanowskiego Systemu analizy i notacji tańca u Urszuli Loba - Wilgockiej). Występowała z licznymi artystami flamenco, muzyki klasycznej, teatrami dramatycznymi i muzycznymi, telewizją, radiem – w zakresie działań artystycznych o charakterze hiszpańskim, dawnym i współczesnym. Posiada bogate doświadczenie artystyczne, choreograficzne, m.in. współpraca z: Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Opera Bydgoska, Teatr Telewizji, Balet Dworski Cracovia Danza. Brała udział w licznych konferencjach i wydarzeniach akademii i uniwersytetów muzycznych jako znawczyni tańca hiszpańskiego. Uczestniczyła w projektach Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. W ramach konkursów uczestniczyła m.in. w rezydencjach gdańskiego Klub Żak - autorski projekt „Infantka wedle Kantora” (wygrana w kategorii „grupa”); projekt „Motus animi...” prof. Ewy Wycichowskiej (nabór w formie konkursu dla tancerzy „45+”). Od 2000 r. prowadzi autorski Teatr Tańca NTF – z którym realizuje spektakle i własne choreografie prezentowane w ramach festiwali m.in. w Warszawie Festiwal F.G. Lorki (1998), Międzynarodowe Spotkania Sztuki „Rozdroże” (2002), Festiwal Sztuki Niezależnej „Re:wizje” (2008), Zawirowania (2017); Międzynarodowy Festiwal „Duende” w Poznaniu (2008), Gdański Festiwal Tańca (2009). W 2019 r. prezentowała spektakle „Danza Bolero de Ravel” w ramach projektu Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla Tańca”. W lutym 2021 przedstawiła – na zamówienie Mazowieckiego Instytutu Kultury – własny Portret Choreograficzny. Zapraszana do współpracy jako konsultant ds. tańca flamenco m.in. przy polskiej wersji językowej serialu telewizyjnego kanału Planete pt."Słownik Flamenco". Realizowała liczne autorskie projekty promujące taniec m.in. w 2016 r. autorski cykl „Spotkania z Tańcem Hiszpańskim Danza Española” w Instytucie Cervantesa, w 2018 r. „Taniec w Bibliotece” w bibliotekach publicznych Warszawy. W 2020 r. otrzymała roczne stypendium twórcze Ministra KiDN na opracowanie „Polskiego Przewodnika po Sztuce Tańca Hiszpańskiego”. W latach 2004-2013 prowadziła własną szkołę tańca w Warszawie, od 2015 do 2020 autorskie warsztaty tańca w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Przez lata prowadziła liczne warsztaty w całej Polsce w szkołach flamenco oraz na ogólnopolskich warsztatach tańca. Facebook: https://www.facebook.com/danza.matuszewska WWW: https://danza.pl/ Fot. Pagal Creative +++ Dancer, castanist, choreographer, dance instructor, author of articles and programs devoted to Spanish dance techniques, scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage, founder of the NTF Dance Theater and the Foundation for Tradition and Transformation of Art. She has a diploma of a professional dancer of the Association of Polish Stage Artists ZASP. Since 1990, she has been involved in Spanish dance (she was one of the pioneers of flamenco dance in Poland), dance theory and history, and education (she completed training, among others, in the methodology of teaching flamenco dance and a two-year jazz dance instructor course). She willingly experiments and cooperates with dance and music artists of various techniques and styles - from classical to contemporary forms. She attended numerous courses and individual lessons conducted by outstanding dancers of flamenco and Spanish dance with castanets, including: Eva La Yerbabuena, Matilde Coral, Gala Vivancos, Antonio Najarro. As part of many courses, she learned the basics of ancient and folkloric dances of Spain - with specialists such as Ana Yepes, María José Mayordomo, Manuel Segovia, as well as dance and acting techniques of various types (including Dance Improvisation and Composition with Ewa Wycichowska, theater techniques Crocot2 by Tadeusz Kantor, among others, by Andrzej Wełmiński and Marie Vayssiere, contemporary Japanese butoh dance, among others, by Ko Murobushi, Laban's System of Dance Analysis and Notation, by Urszula Loba - Wilgocka). She has performed with numerous flamenco and classical music artists, dramatic and musical theaters, television, radio - in the field of artistic Spanish activities, of ancient and contemporary nature. She has extensive artistic and choreographic experience, including cooperation with: National Theater in Warsaw, Dramatic Theater in Warsaw, Bydgoszcz Opera, Television Theater, Cracovia Danza Court Ballet. She took part in numerous conferences and events at music academies and universities as an expert in Spanish dance. She participated in the projects of the Dance Art Center in Warsaw. She participated in competitions, among others: the residences of Klub Żak in Gdańsk - original project "Infantka according to Kantor" (winner in the "group" category); project "Motus animi..." prof. Ewa Wycichowska (recruitment in the form of a competition for dancers "45+"). Since 2000, she has been running her own NTF Dance Theater - with which she produces performances and her own choreographies presented at festivals, including: Warsaw F.G. Festival Lorki (1998), International Art Meetings "Rozdroże" (2002), Independent Art Festival "Re:wizje" (2008), Zawirowania (2017); International Festival "Duende" in Poznań (2008), Gdańsk Dance Festival (2009). In 2019, she presented the performances "Danza Bolero de Ravel" as part of the Institute of Music and Dance project "Stage for Dance". In February 2021, she presented - commissioned by the Masovian Institute of Culture - her own Choreographic Portrait. She cooperates as a flamenco dance consultant, among others, for the Polish language version of the TV series of the Planete channel "Flamenco Dictionary". She has lead numerous original projects promoting dance, including: in 2016, her own series "Meetings with Spanish Dance Danza Española" at the Cervantes Institute, in 2018 "Dance in the Library" in public libraries in Warsaw. In 2020, she received an annual creative scholarship from the Minister of Culture and National Heritage to develop the "Polish Guide to the Art of Spanish Dance". In the years 2004-2013 she ran her own dance school in Warsaw, and from 2015 to 2020 she ran her own dance workshops at the Cervantes Institute in Warsaw. Over the years, she has conducted numerous workshops throughout Poland in flamenco schools and at national dance workshops. Facebook: https://www.facebook.com/danza.matuszewska WWW: https://danza.pl/ Photo: Pagal Creative

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl