SALSA NEW YORK W PARACH

Warsztat tańca

SALSA NEW YORK W PARACH

SALSA NEW YORK W PARACH (BEGINNERS) Salsa New York to pasjonujący taniec w parach, który ma swoje korzenie w kubańskiej muzyce i kulturze. Jest to styl tańca salsa, który charakteryzuje się elegancją, płynnością i dynamicznymi ruchami. Dla początkujących par, nauka Salsy New York zaczyna się od podstawowych kroków i figur, które umożliwiają synchroniczne poruszanie się z partnerem. Ćwiczenia te obejmują podstawowe kroki kroku bocznego, obroty oraz elementy stylingu dla obu partnerów. Podczas nauki, nacisk kładzie się na komunikację między partnerami, w tym na prowadzenie i śledzenie. Partner prowadzący odpowiada za prowadzenie partnera, podczas gdy partner śledzący reaguje na prowadzenie, tworząc harmonię ruchu między nimi. Jedną z kluczowych cech Salsy New York jest również ekspresja i improwizacja. Nawet na poziomie początkującym pary są zachęcane do wyrażania siebie poprzez ruchy ciała i stylizację, dodając swoją własną osobowość do tańca. Ten styl stanowi nie tylko formę nauki tańca, ale także możliwość zabawy, nauki nowych umiejętności i budowania więzi z partnerem. Preferowane zapisy na zajęcia w parach, ale jest również możliwość zapisu solo. Obuwie dowolne - tańczyć można i w tanecznych butach na obcasie, i w wygodnych adidasach. Przy wyborze butów na obcasach, prosimy zakupić ochraniacze na obcasy (w Poznaniu dostępne np. w sklepie Puenta https://puentasklep.pl/produkt/ochraniacze-na-obcasy/). +++ Salsa New York is a passionate couple dance that has its roots in Cuban music and culture. It is a style of salsa dancing that is characterised by elegance, fluidity and dynamic movements. For beginner couples, learning Salsa New York begins with basic steps and figures that allow you to move in sync with your partner. These exercises include basic side step steps, rotations and styling elements for both partners. During learning, the emphasis is on communication between partners, including leading and tracking. The lead partner is responsible for guiding the partner, while the tracking partner responds to the lead, creating movement harmony between them. One of the key features of Salsa New York is expression and improvisation. Even at beginner level, couples are encouraged to express themselves through body movements and styling, adding their own personality to the dance. This style is not only a form of learning to dance, but also an opportunity to have fun, learn new skills and build bonds with a partner. Registration for classes in pairs is preferred, but it is also possible to register solo. Any footwear is welcome - you can dance in heeled dance shoes or comfortable sneakers. When choosing heels, please purchase heel protectors (in Poznań, available e.g. in the Puenta store https://puentasklep.pl/produkt/ochraniacze-na-obcasy/).

Terminy

 • 2024-08-17 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 14:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 14:30. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 18

Prowadzący

Dominika i Rafał Rosiak

Dominika i Rafał Rosiak

DOMINIKA Jej przygoda z tańcem zaczęła się w gimnazjum. Pod okiem Arlety Piotrowskiej rozwijała swój talent tańcząc w formacji, gdzie poznała hip-hop, modern i latino. Po przymusowej 6-letniej przerwie trafiła do Studia Tańca Salsa Siempre, gdzie odnalazła swoją nową pasję - mambo. W latach 2015 - 2018 tańczyła w formacji Salsa Siempre Division, występując na festiwalach w Polsce i na świecie. Brała udział w projekcie „Black Soul”, którego polską ambasadorką była Sandra Guzek. Tańczyła w formacji prowadzonej przez Rafała Rosiaka w Studio Tańca Salsa Siempre. W 2020 roku dołączyła do grupy Mambo Team prowadzonej przez najlepszą Polską tancerkę Salsy o karierze międzynarodowej Edytę Czagowiec. Pod jej czujnym okiem rozwijała się i zdobywała salsową wiedzę. W 2021 roku stworzyła kobiecą formację MUJERES DE SALSA SIEMPRE, w której tańczy ponad 20 kobiet. Prowadziła formację taneczną w parach zarówno salsową, jak i bachatową. Ma doświadczenie w pracy w grupach z dorosłymi i z dziećmi. Nieustannie szkoli się i doskonali swój warsztat biorąc udział w zajęciach największych salsowych gwiazd oraz w warsztatach i lekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Jej zajęcia nie należą do najłatwiejszych! Dużą wagę przykłada do techniki i rozbiera ruchy na czynniki pierwsze. Zależy jej żeby uczestnicy zajęć „poczuli ten klimat” i wynieśli z nich jak najwięcej. Dba o dobrą energię i pozytywną atmosferę. Na jej zajęciach nie da się nudzić! Instagram Dominika: https://www.instagram.com/domi.szczesniak?igsh=MWdmbmhtdzIxYXhkbw== RAFAŁ Związany z tańcem od najmłodszych lat. Już jako 10-latek stawiał pierwsze taneczne kroki ucząc się tańców towarzyskich. Po roku tańca występował już na scenie biorąc udział w licznych Turniejach Tanecznych polskich i zagranicznych. Tancerz z najwyższą klasą międzynarodową „S” w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Uczestnik i finalista największych turniejów tanecznych, m. in.: Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach, Balic Cup, Polish Open, Copenhagen Open, Paris Open, United Kingom, Manhaim. Absolwent Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu ze specjalizacją Sportowy Taniec Towarzyski, instruktor i trener II klas tańca sportowego. Swoją przygodę z salsą rozpoczął w 2000 roku w Londynie, biorąc udział w zajęciach, warsztatach i kongresach. W 2007 roku założył pierwszą poznańską Szkołę Salsy w stylu Mambo. Od 10 lat specjalizuje się w salsie nowojorskiej ON 2. Swoje umiejętności rozwijał pod okiem najlepszych instruktorów salsy na świecie, biorąc udział w wielu kongresach, festiwalach i warsztatach tanecznych, jako uczestnik a także jako artysta i instruktor, m.in.: III Carnaval de Salsa 2003-2009, Stars of Salsa Londyn 2008-2009, Crystal Salsa Party – 2007-2009, Mediolan On2 Congress – 2010-2014, New York Salsa Congress 2014. Jest również sędzią Polskiej Federacji Tańca, będącej członkiem IDO (International Dance Organization). Uczestnik, finalista i zwycięzca prestiżowych polskich i zagranicznych turniejów salsowych. Wielokrotny finalista mistrzostw Polski w Salsie i Mambo Federacji IDO, Mistrz Polski w Salsie i Mambo Federacji IDO 2006, Mistrz Polski Formacji Tanecznych kategorii „Rueda de Casino”, zwycięzca prestiżowego turnieju salsy w kategorii zawodowców Hamburg 2005. Poza salsą regularnie uczestniczy w szkoleniach i zajęciach z takich jak: modern jazz, latin jazz, funky jazz, jazz rock, afro, hip hop, taniec współczesny. Praktykując różne formy taneczne, stworzył swój własny styl, który pozwala pokazać inne oblicze tańca. Zajęcia Rafała cechuje duża dynamika, różnorodność muzyczna i rytmiczna oraz pasja. Zawsze daje z siebie wszystko i tego samego oczekuje od swoich uczniów. Taniec daje mu ogromną satysfakcję i sprawia nieograniczoną radość, którą zaraża wszystkich swoich uczniów. Dominika i Rafał prowadzą największą szkołę tańca w Poznaniu, Salsa Siempre, w samym centrum miasta na Św. Marcinie. To miejsce spotkań, rozwoju i pozytywnej energii. +++ DOMINIKA Her adventure with dancing began in junior high school. Under the supervision of Arleta Piotrowska, she developed her talent by dancing in a group, where she learned hip-hop, modern and Latin. After a forced 6-year break, she joined Salsa Siempre Dance Studio, where she found her new passion - mambo. In the years 2015 - 2018 she danced in the Salsa Siempre Division formation, performing at festivals in Poland and around the world. She took part in the "Black Soul" project, whose Polish ambassador was Sandra Guzek. She danced in a formation led by Rafał Rosiak at Salsa Siempre Dance Studio. In 2020, she joined the Mambo Team led by the best Polish Salsa dancer with an international career, Edyta Czagowiec. Under her watchful eye, she developed and acquired salsa knowledge. In 2021, she created a women's formation MUJERES DE SALSA SIEMPRE, gathering together over 20 female dancers. She’s bean leading a pair dance group in both salsa and bachata. She has experience in working with groups of adults and children. She constantly trains and improves her skills by taking part in classes of the biggest salsa stars as well as in workshops and private lessons in Poland and abroad. Her classes are not the easiest! She pays great attention to technique and breaks down movements into their prime factors. She wants the participants of the classes to "feel the atmosphere" and get the most out of them. She cares about good energy and it's impossible to be bored in her classes! Instagram Dominika: https://www.instagram.com/domi.szczesniak?igsh=MWdmbmhtdzIxYXhkbw== RAFAŁ He’s been associated with dance from an early age. Already at the age of 10, he took his first dancing steps by learning ballroom dancing. After a year, he already performed on stage, taking part in numerous Polish and foreign dance tournaments. Dancer with the highest international class "S" in standard and Latin American dances. Participant and finalist of the largest dance tournaments, including: Polish Championships in Standard and Latin American Dances, Polish Championships in 10 Dances, Balic Cup, Polish Open, Copenhagen Open, Paris Open, United Kingom, Manhaim. A graduate of the Gdańsk Academy of Physical Education and Sport with a specialisation in Sports Ballroom Dance, instructor and trainer of second classes of sports dance. He started his adventure with salsa in 2000 in London, taking part in classes, workshops and congresses. In 2007, he founded the first Salsa School in the Mambo style in Poznań. He has been specialising in New York salsa ON 2 for 10 years. He developed his skills under the supervision of the best salsa instructors in the world, taking part in many congresses, festivals and dance workshops, as a participant and also as an artist and instructor, including: III Carnaval de Salsa 2003-2009, Stars of Salsa London 2008-2009, Crystal Salsa Party – 2007-2009, Milan On2 Congress – 2010-2014, New York Salsa Congress 2014. He is also a judge of the Polish Dance Federation, a member of IDO (International Dance Organization). Participant, finalist and winner of prestigious Polish and foreign competitions salsa tournaments. Multiple finalist of the Polish Salsa and Mambo Championships of the IDO Federation, Polish Champion in Salsa and Mambo of the IDO Federation 2006, Polish Champion of Dance Formations in the "Rueda de Casino" category, winner of the prestigious salsa tournament in the professional category Hamburg 2005. Apart from salsa, he regularly participates in training and classes such as: modern jazz, latin jazz, funky jazz, jazz rock, afro, hip hop, and contemporary dance. By practicing various dance forms, he created his own style that allows him to show a different face of dance. Rafał's classes are characterised by great dynamics, musical and rhythmic diversity and passion. He always gives his all and expects the same from his students. Dancing gives him great satisfaction and unlimited joy, which he spreads to all his students. Dominika and Rafał run the largest dance school in Poznań, Salsa Siempre, in the very centre of the city in Św. Marcin street. It is a place of meetings, development and positive energy.

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl