MODERN GRAHAM

Warsztat tańca
MODERN GRAHAM

MODERN GRAHAM (Intermediate/Advanced)

Technika tańca współczesnego oparta na technice Marthy Graham. W nowoczesny sposób przybliża najważniejsze zasady tej pionierskiej techniki tańca modern, przygotowując ciało osoby tańczącej do nawet najbardziej wymagających zadań ruchowych. Konstrukcja zajęć to intensywne ćwiczenia na podłodze, następnie konsekwentnie nawiązujące do nich zadania na środku sali, podróżujące w przestrzeni oraz skoki. Warsztat jest skierowany do osób co najmniej średniozaawansowanych w praktyce dowolnej praktyki tanecznej. +++ Contemporary dance technique based on Martha Graham's technique. In a modern way, it presents the most important principles of this pioneering modern dance technique, preparing the dancing person's body for even the most demanding movement tasks. The structure of the classes consists of intensive exercises on the floor, followed by consistently related tasks in the middle of the room, traveling in space and jumps. This workshop is aimed at people who are at least intermediate in the practice of any dance style.

Terminy

 • 2024-08-17 10:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 10:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 10:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 10:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 10:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 10:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 10:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 12

Prowadzący

Paulina Wycichowska

Paulina Wycichowska

Choreograf, wykładowca akademicki, pedagog tańca i tancerka, arteterapeutka, trenerka Pilates core, twórczyni autorskiej metody budowania świadomości ciała i ruchu I mind the step. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu i London Contemporary Dance School (University of Kent), gdzie studiowała taniec współczesny w wymiarze wykonawczym, pedagogicznym i choreograficznym. Uprzednio związana zawodowo przez 17 lat z Polskim Teatrem Tańca jako solistka i choreograf, obecnie jest artystką niezależną. Choreograf od ponad 20 lat, swoje prace realizowała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wykładowca na kierunku taniec w kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, kierunku somatyka w tańcu Akademii Muzycznej w Łodzi i Podyplomowego studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest pedagogiem tańca współczesnego, technik modern i choreologii. Prowadzi również autorskie zajęcia z tańca kreatywnego opartego na teorii ruchu Rudolfa Labana. Jest także trenerem grupowym i personalnym metody Pilates Core, koncentrującej się na stabilizacji głębokiej kręgosłupa. Współpracuje z wieloma ośrodkami w Polsce realizując warsztaty tańca współczesnego, terapii ciała i choreologii na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadziła również gościnne masterclasses z tańca współczesnego i technik modern poza granicami Polski, m. in w Izraelu, Norwegii, Islandii, Niemczech, Portugalii, Rosji i na Łotwie. W 2013 roku była kierownikiem artystycznym Projektu „5 zmysłów e.MOTION” obejmującego wydarzenia i warsztaty taneczno-teatralno-ruchowe dla osób z różnymi grupami niepełnosprawności oraz organizatorką multidyscyplinarnych konferencji: „Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym” (Collegium Da Vinci w Poznaniu) oraz I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dance Connections” poświęconej tematyce tańca w obszarze nauk o zdrowiu (AWF Poznań). Jest także aktywnym członkiem Polskiego Forum Choreologicznego. Została laureatką Nagrody Miasta Poznania dla Młodych Twórców za spektakl "Stop non stop" (2001), stypendystka British Council (1996), danceWEB na festiwalu ImPulsTanz w Wiedniu (1998), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2006 roku wzięła udział w międzynarodowym projekcie Pointe to Point zorganizowanym przez ASEF Asia – Europe Foundation, podczas którego współpracowała z artystą międzynarodowej sławy, Benem Cabrera. W 2011 roku otrzymała prestiżowe stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, a w roku 2013 została wyróżniona stypendium adresowanym do wybitnych twórców w różnych dziedzinach sztuki. Hobbystycznie tańczy tango argentyńskie, próbuje sił we wspinaczce skałkowej, czasem trenuje strzelanie z łuku tradycyjnego. Uwielbia czarną kawę, ciemną czekoladę, shishę i koty. Facebook: https://www.facebook.com/paulina.wycichowska Instagram: https://www.instagram.com/paulina.wycichowska?igsh=MW9xaGNsZGY0dXRjZQ%3D%3D Fot. Adam Ciereszko +++ Choreographer, university lecturer, dance teacher and dancer, art therapist, Pilates core trainer, creator of the original method of building body and movement awareness I mind the step. A graduate of Olga Sławska-Lipczyńska General Ballet School in Poznań and the London Contemporary Dance School (University of Kent), where she studied contemporary dance in its performance, pedagogical and choreographic dimensions. Previously professionally associated with the Polish Dance Theater for 17 years as a soloist and choreographer, she is currently an independent artist. A choreographer for over 20 years, she has carried out her work in Poland, Great Britain and Germany. Lecturer in the field of dance in physical culture at Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education in Poznań, dance somatics at the Academy of Music in Łódź and postgraduate studies in Art Therapy at the Medical University of Poznań. She is a teacher of contemporary dance, modern technique and choreography. She also conducts her own creative dance classes based on Rudolf Laban's movement theory. She is a group and personal trainer of the Pilates Core method, focusing on deep spine stabilization. She cooperates with many centres in Poland, conducting contemporary dance, body therapy and choreology workshops at all levels of advancement. She also conducted guest masterclasses in contemporary dance and modern techniques outside Poland, including in Israel, Norway, Iceland, Germany, Portugal, Russia and Latvia. In 2013, she was the artistic director of the "5 senses e.MOTION" project, which included dance, theater and movement events and workshops for people with various disability groups, and the organiser of multidisciplinary conferences: "Man in the physical and metaphysical world" (Collegium Da Vinci in Poznań) and 1st International Scientific Conference "Dance Connections" devoted to dance in the field of health sciences (AWF Poznań). She is also an active member of the Polish Choreological Forum. She was the winner of the Poznań City Award for Young Creators for the play "Stop non stop" (2001), a scholarship holder of the British Council (1996), danceWEB at the ImPulsTanz festival in Vienna (1998), the Ministry of Culture and National Heritage and the Marshal of the Greater Poland Voivodeship. In 2006, she took part in the international Pointe to Point project organised by ASEF Asia – Europe Foundation, during which she collaborated with an internationally renowned artist, Ben Cabrera. In 2011, she received the prestigious Young Poland scholarship from the Minister of Culture and National Heritage, and in 2013 she was awarded a scholarship addressed to outstanding artists in various fields of art. As a hobby, she dances Argentine tango, tries rock climbing, and sometimes practices traditional archery. She loves black coffee, dark chocolate, shisha and cats. Facebook: https://www.facebook.com/paulina.wycichowska Instagram: https://www.instagram.com/paulina.wycichowska?igsh=MW9xaGNsZGY0dXRjZQ%3D%3D Photo: Adam Ciereszko

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl