IMPROV x GROOVY CONTEMPORARY

Warsztat tańca
IMPROV x GROOVY CONTEMPORARY

IMPROV x GROOVY CONTEMPORARY

To zaproszenie do poznania i zanurzenia się we wciąż odkrywanym i eksplorowanym przez mnie osobliwym języku ruchowym. W swoich praktykach pracuję głównie poprzez improwizację ruchową oraz szeroko pojęty język tańca współczesnego, używając ich zarówno jako narzędzi, jak i doświadczenia budującego w jednostce indywidualność, a następnie wykorzystując je w choreografiach i sekwencjach ruchowych. Działam z wrażliwością na własne ciało, z procesami w nim zachodzącymi oraz z przepływem informacji płynącym z relacji umysł-ciało w oparciu o pracę z różnymi jakościami, składowymi rytmu, fakturą i przepływem ruchu. Od dłuższego czasu interesuję się specyfiką ciała drgającego i pulsującego, a w ruchu szukam jakości odpuszczenia przy jednoczesnym zachowaniu przepływu, spontaniczności i gotowości do zmian, łącząc to nierozerwalnie z odpowiednio dobraną warstwą muzyczną. Ciałoprzestrzeń traktuję jako całość, zgłębiając jej najmniejsze połączenia i szukając drogi do wypełnienia jej całej nieustająco płynącym ruchem i rytmem. Poprzez różnorodne ruchowe procesy, zadania z improwizacji oraz naukę choreografii stworzymy ruchowy plac zabaw otwarty na działanie poszukiwanie i ciekawość. Poszukamy odpuszczenia, lekkości, drgania, spontaniczności…. let’s just stay playful. Video: https://www.instagram.com/p/C6gsajIo2YH/?igsh=MTR5dnBnZzRqOWk5YQ== +++ It is an invitation to get to know and immerse yourself in the unique movement language that I am constantly discovering and exploring. In my practices, I work mainly through movement improvisation and the broadly understood language of contemporary dance, using them both as tools and experience that build individuality, and then using them in choreographies and movement sequences. I work with sensitivity to my own body, the processes taking place in it and the flow of information arising from the mind-body relationship based on working with various qualities, rhythm components, textures and movement flow. I have been interested in the specificity of the vibrating and pulsating body for a long time, and in movement I am looking for the quality of letting go while maintaining flow, spontaneity and readiness for changes, inextricably combining it with an appropriately selected musical layer. I treat bodyspace as a whole, exploring its smallest connections and looking for a way to fill it all with constantly flowing movement and rhythm. Through various movement processes, improvisation tasks and learning choreography, we will create a movement playground open to exploration and curiosity. We will look for letting go, lightness, vibration, spontaneity…. let's just stay playful. Video: https://www.instagram.com/p/C6gsajIo2YH/?igsh=MTR5dnBnZzRqOWk5YQ==

Terminy

 • 2024-08-17 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 17:30. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 17:30. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 17

Prowadzący

Katarzyna Leszek

Katarzyna Leszek

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej o specjalności Tancerz-choreoterapeuta na AWF w Poznaniu oraz studiów II stopnia na kierunku choreografia na Akademii Muzycznej w Łodzi, a także kursu Choreografii Eksperymentalnej Centrum w Ruchu w Warszawie oraz I i II stopnia Studium Pedagogicznego na AM w Łodzi. Brała udział w Międzynarodowym Programie Tanecznym Vertigo Dance Company w Jerozolimie w Izraelu oraz ukończyła Międzynarodowy Program Tańca Współczesnego w szkole Nuova Officina Della Danza w Turynie we Włoszech. Zwyciężczyni międzynarodowego konkursu Solo Dance Contest 2021 w ramach 13. Gdańskiego Festiwalu Tańca za pracę „illusions of shameless abundance”. W 2021 roku jej praca ‚walczyka w dwóch aktach’ została wyróżniona w konkursie choreograficznym do muzyki kompozytora polskiego ZAIKS, natomiast w 2023 roku duet, który stworzyła z Kacprem Szklarskim pod tytułem ‘Duet for cello, piano & a heartbeat’ zdobył na tym samym konkursie 3. nagrodę. ‘Duet for cello, piano & a heartbeat’ został również doceniony podczas Warszawskiego Konkursu Choreograficznego zdobywając 1. nagrodę, nagrodę publiczności oraz zaproszenie na Mandala Dance Festival we Wrocławiu oraz na Festiwal Kalejdoskop w Białymstoku. Fragment jej spektaklu Holy Melancholy wygrał konkurs choreograficzny organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca My Dance w Tarnowie 2022. Katarzyna jest współzałożycielką Teatru Tańca Nieznany, działającego od 2018 roku na terenie Poznania. Od 2021 roku współpracuje z Teatrem Nowszym, z którym współtworzyła spektakl Blisko Tomasza Ciesielskiego. Autorka choreografii do spektaklu .PO’ w koncepcji Sary Kozłowskiej, który realizowany był w ramach II edycji konkursu Szklarnia_Inkubator Teatralny (Przestrzenie Sztuki Łódź). Oprócz tego Katarzyna regularnie realizuje się poprzez udział w wielu produkcjach teatralno-tanecznych oraz komercyjnych (na przykład udział w teledysku Brodki – Game Change, Ofelii - Słony Kiss), zarówno jako tancerka jak i choreografka. W swoich praktykach ruchowych pracuje głównie improwizacją, szeroko pojętym językiem tańca współczesnego, a także z wrażliwością na własne ciało i procesy w nim zachodzące oraz przepływem informacji płynącym z relacji umysł-ciało. Instagram: https://www.instagram.com/leszekkatarzyna?igsh=czV0c3NqOHZsdzZm Autoportret: https://taniecpolska.pl/krytyka/autportret-katarzyna-leszek-ona-jej/?fbclid=IwAR1ZdwasEpVFnDqh a1QCnnsccBekQj3g5XVkRe-dCK3T131p2wHaJsHNkuk +++ A graduate of first-cycle studies in Dance in Physical Culture, specialising in Dancer-choreotherapist at the Academy of Physical Education in Poznań, and second-cycle studies in choreography at the Academy of Music in Łódź, as well as a course in Experimental Choreography at the Centrum w Ruchu in Warsaw and first and second cycle Pedagogical Studies at AM in Łódź. She participated in the International Dance Program of the Vertigo Dance Company in Jerusalem, Israel, and completed the International Contemporary Dance Program at the Nuova Officina Della Danza school in Turin, Italy. Winner of the international Solo Dance Contest 2021 as part of the 13th Gdańsk Dance Festival for her work "illusions of shameless abundance". In 2021, her work 'Walczyk in two acts' was awarded in a choreographic competition set to the music of the Polish composer ZAIKS, while in 2023, the duet she created with Kacper Szklarski titled 'Duet for cello, piano & a heartbeat' won the 3rd prize at the same competition. 'Duet for cello, piano & a heartbeat' was also appreciated during the Warsaw Choreography Competition, winning the 1st prize, the audience award and an invitation to the Mandala Dance Festival in Wrocław and the Kaleidoscope Festival in Białystok. A fragment of her performance Holy Melancholy won the choreographic competition organised as part of the My Dance International Dance Theater Festival in Tarnów 2022. Katarzyna is the co-founder of the Nieznany Dance Theater, operating in Poznań since 2018. Since 2021, she has been cooperating with Teatr Nowszy, with which she co-created the play Close by Tomasz Ciesielski. She is the author of the choreography for the performance ".PO'" designed by Sara Kozłowska, which was carried out as part of the 2nd edition of the Szklarnia_Inkubator Teatralny (Art Spaces Łódź) competition. In addition, Katarzyna regularly pursues her interests by participating in many theater, dance and commercial productions (for example, participation in the music videos of Brodka - Game Change, Ofelia - Słony Kiss), both as a dancer and choreographer. In her movement practices, she works mainly with improvisation, the broadly understood language of contemporary dance, as well as with sensitivity to her own body and the processes taking place in it, as well as the flow of information resulting from the mind-body relationship. Instagram: https://www.instagram.com/leszekkatarzyna?igsh=czV0c3NqOHZsdzZm Autoportrait: https://taniecpolska.pl/krytyka/autportret-katarzyna-leszek-ona-jej/?fbclid=IwAR1ZdwasEpVFnDqh a1QCnnsccBekQj3g5XVkRe-dCK3T131p2wHaJsHNkuk

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl