CONTEMPORARY DANCE FLOW

Warsztat tańca

CONTEMPORARY DANCE FLOW

To zajęcia skierowane do osób średniozaawansowanych i zaawansowanych, które chcą pracować nad częściowym rozluźnieniem ciała z jednoczesną kontrolą ciała na poziomie mięśni głębokich. Podczas lekcji będziemy rozwijać w pracy z ciałem i ruchem koncept zawieszenia ciężaru w ciele czyli tzw. „momentum”, ruch wahadłowy ciała, ruch spiralny ciała, przeciwstawne kierunki ruchu poszczególnych części ciała, trójwymiarowość ruchu ciała, kolisty ruch w stawie biodrowym i barkowym. Nawiążemy również do Metody Erika Franklina, która optymalizuje przebieg ruchu poprzez kreatywne szukanie partnerskiego dialogu z naszym ciałem i bazuje na imaginacji ruchu. Po części rozgrzewkowej i wprowadzającej w koncepty będziemy wdrażać je w rozbudowane, dynamiczne i przestrzenne frazy taneczne tak by osiągnąć stan flow podczas ruchu. +++ These classes are aimed at intermediate and advanced dancers who want to work on partial body relaxation while controlling the body at the level of deep muscles. During the lesson, we will develop the concept of suspending the weight in the body, i.e. the so-called "momentum", swinging movement of the body, spiral movement of the body, opposite directions of movement of individual body parts, three-dimensional movement of the body, circular movement in the hip and shoulder joint. We will also refer to the Erik Franklin Method, which optimises the course of movement by creatively seeking a partnership dialogue with our body and is based on the imagination of movement. After the warm-up and introduction to the concepts, we will implement them in complex, dynamic and spacious dance phrases to achieve a state of flow during movement.

Terminy

 • 2024-08-17 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-18 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-19 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-20 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-21 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-22 13:00. Czas trwania: 75 min.
 • 2024-08-23 13:00. Czas trwania: 75 min.
Pozostała ilość wolnych miejsc: 17

Prowadzący

Agnieszka Doberska

Agnieszka Doberska

Artystka, tancerka, pedagożka tańca współczesnego, choreografka. Jest wykładowczynią na kierunku Taniec w Kulturze Fizyczna w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie choreografii na wydziale Tańca Współczesnego na Uniwersytecie im. Antona Brucknera ds. Muzyki, Teatru i Tańca w Linzu w Austrii. W latach 2011-2012 uczestniczka kursu Gaga Intensive Summer Course w Tel Awiwie oraz zajęć z tańca klasycznego w Stage7 School of Dance Kathryn Irey w San Diego w Kalifornii. Od roku 2005 dyplomowany Instruktor I-go stopnia w systemie GYROTONIC EXPANSION SYSTEM®. Od 2016 roku jest dyrektorką artystyczną i choreografką Kompanii Tańca AWF Poznań, dla której stworzyła jak dotąd pięć spektakli. Od 2008 r. Agnieszka jest pedagożką tańca w wielu placówkach w Polsce jak i za granicą, a także na festiwalach i warsztatach tanecznych takich jak Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego w Bytomiu, czy Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego w Bytomiu. W latach 2009 – 2013 była tancerką Śląskiego Teatru Tańca, legendarnego teatru tańca założonego przez choreografa Jacka Łumińskiego w Bytomiu. Podczas czteroletniej pracy w ŚTT występowała w spektaklach takich twórców jak: Kuik Swee Boon (Singapur) “Something like 10.06”; Jacek Łumiński “Nie całkiem ciemny, nawet kolorowy (na szczycie góry trudno się zgubić)” oraz “La la Land”. W roli tancerki występowała również u takich twórców jak: Stefan Dreher (Niemcy) „Destination Moon”; Rose Breuss (Austria) „Anestic Logothetis: Odyssee”; Witold Jurewicz (Polska) “Hej”; Anna Tenta (Austria) “Ciao Bello”. W latach 2009-2012 jako asystentka choreografa współpracowała z takimi twórcami jak: Idan Cohen, Shaden Abu-Elassal, Joe Alter, Irad Mazliah. Od 2019 roku organizatorka Contestporary, wydarzenia, które jest otwarte na każdego kto chce potańczyć po swojemu bez poczucia, że to nieodpowiedni czas i miejsce. Nie jest to zwykła potańcówka lecz pogłębiony „research” taneczny. Taniec ma ogromny potencjał by jednoczyć ludzi poprzez wzajemny szacunek i akceptację przeróżnych stylów tanecznych i technik. Taniec jest nieskończoną różnorodnością formy, która wyraża się w każdym w inny sposób. To daje możliwość zobaczenia, że na swój sposób każdy jest ciekawy i piękny gdy dzieli się swoją pasją, umiejętnościami i czystą radością tańczenia. Instagram: https://www.instagram.com/agnieszka_doberska?igsh=MWltem9oNGx1emlrYg== Contestporary: https://www.instagram.com/contestporary?igsh=MW51andwbWJuZ2U= +++ Artist, dancer, contemporary dance teacher, choreographer. She is a lecturer in the field of Dance in Physical Culture at Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education. She completed her master's degree in choreography at the Faculty of Dance Contemporary at the University of Anton Bruckner for Music, Theater and Dance in Linz, Austria. In 2011-2012, she participated in the Gaga Intensive Summer Course in Tel Aviv and classical dance classes at Stage7 School of Dance Kathryn Irey in San Diego, California. Since 2005, she has been a certified 1st level instructor in the GYROTONIC EXPANSION SYSTEM® system. Since 2016, she has been the artistic director and choreographer of Kompania Tańca AWF Poznań, for which she has created five performances so far. Since 2008, Agnieszka has been a dance teacher in many institutions in Poland and abroad, as well as at festivals and dance workshops such as the International Contemporary Dance Conference in Bytom and the National Contemporary Dance Workshops in Bytom. In the years 2009 - 2013 she was a dancer of the Silesian Dance Theater, a legendary dance theater founded by choreographer Jacek Łumiński in Bytom. During her four-year work at ŚTT, she performed in performances by artists such as: Kuik Swee Boon (Singapore) "Something like 10.06"; Jacek Łumiński “Not completely dark, even colorful (it's hard to get lost at the top of the mountain)” and “La la Land”. She also performed as a dancer with such artists as: Stefan Dreher (Germany) "Destination Moon”; Rose Breuss (Austria) "Anestic Logothetis: Odyssee"; Witold Jurewicz (Poland) “Hej”; Anna Tenta (Austria) “Ciao Bello”. In the years 2009-2012, as an assistant choreographer, she collaborated with artists such as: Idan Cohen, Shaden Abu-Elassal, Joe Alter, Irad Mazliah. Since 2019, she has been the organiser of Contestporary, an event that is open to anyone who wants to dance in their own way without feeling that it is an inappropriate time or place. This is not an ordinary dance party, but an in-depth dance "research". Dance has great potential to unite people through mutual respect and acceptance of various dance styles and techniques. Dance is an infinite variety of forms that express themselves in a different way in each and every dancer. This gives you the opportunity to see that everyone is interesting and beautiful in their own way when they share their passion, skills and pure joy of dancing. Instagram: https://www.instagram.com/agnieszka_doberska?igsh=MWltem9oNGx1emlrYg== Contestporary: https://www.instagram.com/contestporary?igsh=MW51andwbWJuZ2U=

Miejsce warsztatów

 • Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
  61-607 Poznań
  ul. Bożydara 10

Weź udział w warsztatach, zapisz się już teraz

Liczba miejsca ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zapisów

Miejsce warsztatów

Park Rekreacyjno Sportowy FairPlayce
ul. Bożydara 10
61-607 Poznań

Termin warsztatów

od 17.08.2024 (sobota)
do 23.08.2024 (piątek)

Kontakt

Telefon:
691729190
Email:
kontakt@dancingpoznan.pl